Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

DIEĐÁHUS 24.3.2019: Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

Čoahkkimis ledje 12 lahtu Laikkus ja golbma Skype-oktavuođain. Govven: Máret Vuolab

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs čoahkkanii jahkečoahkkimii Kulturviessu Laikkui Tamperei lávvardaga 23.3.2019. Čoahkkimis ledje fárus 12 lahtu čoahkkinlanjas ja vel golbma lahtu Skype-oktavuođain. Eanas oassi oasseváldiin ledje Tampere guovllus, muhto maid Jyväskyläs ledje boahtán lahtut čoahkkimii.

Čoahkkima áššelisttus ledje dábálaš jahkečoahkkináššit. Jahkečoahkkimis dohkkehuvvui jagi 2018 doaibmamuitalus ja ruhtadoallu ja stivrii mieđihuvvui vásttufriddjavuohta. Vássán jahkái čáhke ollu iešguđetlágan doaimmat, ja jagi 2018 loahpas searvvis ledje badjel 100 lahtu.

Jyväskylä jahkečoahkkimis searvvi sáhkadoallin válljejuvvui ovttamielalaččat Biret Jon Niillas-Ándde Veikko Nea. Jyväskyläs ássi Nea Porsanger-Rintala lea okta searvvi vuođđudeaddjiin ja leamašan searvvi sáhkadoallin vuođđudančoahkkimis gitta njukčamánnui 2017, man maŋŋá son doaimmai guokte jagi stivrra várrelahttun. Mannan jagi sáhkadoalli Bikko-Hánno Hánssa Hilkka Maritta, Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskyläs joatká stivrras várresáhkadoallin. Stivrii válljejedje maid searvvi čálli Hánssa Ristena Antero Máreha, Maarit Vuolab Nokias ja várrelahttun searvvi ruhtadoalli Maarit Haltta Tamperes ja Virpi Kulmala Tamperes.

Ruhtadoalli Maarit Haltta, čálli Máret Vuolab, sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala ja várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen čoahkkima maŋŋá Laikkus. Stivrra várrelahttu Virpi Kulmala válddii oasi čoahkkimii Skype-oktavuođain. Govven Jan Saijets.

Doaibmaplánii čállojuvvui, ahte doaibmajagi erenoamáš temán lea sámegielaid máŋggabealatvuohta. Erenoamáš temáin Bárbmu váldá oasi ON:a riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid jahkái. Ulbmilin lea lasihit gielladiđolašvuođa nu searvvi lahtuid gaskkas go maid searvvi doaibmanguovllus. Jagi 2019 ulbmilin lea earret eará ordnet sámegielat giellariekkisdeaivvadeamiid dahje giellariššodoaimmaid ja ávžžuhit geavahit sámegielaid searvvi sierra deaivvadeamiin.

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii Bárbmui searvvi doaibmadoarjaga lassin prošeaktadoarjagiid kursadoibmii, bearašdoibmii ja Sugrifest-dáhpáhussii, mii lágiduvvo Tamperes golggotmánus. Duodjekurssat leat leamašan okta searvvi bivnnuheamos doaimmain mannan jagiid, man dihte maid dán jagi lea ulbmilin ordnet duodjeleairra muhtun vahkkoloahpa. Vejolašvuođaid mielde joatkit maid Duodji Café -doaimma. Ulbmilin lea ordnet bearašleairra Sámis muhtun dáhpáhusa oktavuođas, vai sámeguovllu olggobealde ássi sámit besset maiddái oassálastit sámekulturdáhpáhusaide, mii seammás nanne lahtuid identitehta. Jyväskylä gávpogis searvi fidnii doaibmadoarjaga máŋggakultuvrralaš doaimmaide.

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs deavdá čakčat 2019 čieža jagi. Bárbmu lea Suoma sámeservviid joavkkus ain hui nuorra searvi, muhto lea jo stáđásmahttán iežas saji Sis-Suoma sámiid deaivvadanbáikin. Jagi 2019 joatkit kártema makkár doaimmaid lahtut sávvet ja mo buoridit diđolašvuođa searvvis earenoamážit Sis-Suoma sámiid gaskkas.

Lassedieđut:
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs ry.barbmu.rs@gmail.com
Sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991
Várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Mainokset

Bárbmu piti vuosikokouksen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

TIEDOTE 24.3.2019: Bárbmu kokoontui vuosikokoukseen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

Vuosikokoukseen osallistui 12 jäsentä Kulttuuritalo Laikussa sekä kolme jäsentä Skypen välityksellä. Kuvan otti Maarit Vuolab.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kulttuuritalo Laikkuun Tampereelle lauantaina 23.3.2019. Kokoukseen osallistui paikan päällä 12 ja Skype-yhteydellä kolme jäsentä. Valtaosa osallistujista oli Tampereen seudulta, mutta myös Jyväskylästä oli tultu kokoukseen.

 

Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus sekä kirjanpito, ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoteen 2018 mahtui monenlaista toimintaa ja vuoden lopulla yhdistykseen kuului yli 100 jäsentä.

 

Tampereen vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Nea Porsanger-Rintalan. Jyväskylässä asuva Porsanger-Rintala on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana perustamiskokouksesta maaliskuuhun 2017, jonka jälkeen hän oli hallituksen varajäsenenä kaksi kautta. Viime vuoden puheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskylästä jatkaa hallituksessa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseneksi valittiin yhdistyksen sihteeri Maarit Vuolab Nokialta ja varajäseniksi yhdistyksen rahastonhoitaja Maarit Haltta Tampereelta ja Virpi Kulmala Tampereelta.

 

Rahastonhoitaja Maarit Haltta, sihteeri Maarit Vuolab, puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala ja varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Kulttuuritalo Laikussa vuosikokouksen jälkeen. Hallituksen varajäsen Virpi Kulmala osallistui vuosikokoukseen etänä. Kuvan otti Kati Mikkola.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin toimintavuoden erityisteemaksi saamen kielten moninaisuus. Toiminnan erityisellä painopisteellä Bárbmu ottaa osaa YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuoteen panostamalla kielitietoisuuden lisäämiseen niin jäsenistön sisällä kuin yhdistyksen toiminta-alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään järjestämään matalan kynnyksen kielitoimintaa: sekä saamen kielten kielikerhoja tai kielisuihkutusta että saamen käyttämistä eri tapaamisten yhteydessä.

 

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsi Bárbmulle yhdistyksen toiminta-avustuksen lisäksi projektiavustusta kurssitoimintaan, perhetoimintaan ja lokakuussa Tampereella järjestettävää Sugrifest-tapahtumaa varten. Käsityökurssit ovat olleet erittäin kysyttyjä ja suosittuja aikaisempina toimintavuosina, minkä vuoksi myös vuonna 2019 on tarkoitus järjestää viikonloppuleiri käsitöiden parissa sekä mahdollisuuksien mukaan Duodji Café -käsityökahvilatapaamisia. Tavoitteena on järjestää perheleiri saamelaisalueella jonkin tapahtuman yhteyteen sillä saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten osallistaminen oman kulttuurinsa erilaisiin tapahtumiin nähdään erittäin tärkeänä osana identiteetin vahvistumista. Jyväskylän kaupungilta yhdistys sai toiminta-avustusta monikulttuuriseen toimintaan.

 

Syksyllä 2019 seitsemän vuotta täyttävä Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry lähestyy kouluikää. Se on moneen muuhun Suomessa toimivaan saamelaisyhdistykseen verrattuna yhä nuori yhdistys, mutta on jo vakiinnuttanut toimintansa alueen saamelaisten kohtaamispaikkana. Vuonna 2019 jatketaan jäsenistön tarpeisiin vastaavan toiminnan kartoittamista ja kehittämistä sekä pyritään vahvistamaan yhdistyksen tunnettavuutta erityisesti Sisä-Suomessa asuvien saamelaisten keskuudessa.

 

Lisätietoja:

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry ry.barbmu.rs@gmail.com

Puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991

Varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Jagi 2019 lahttomávssut | Vuoden 2019 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2019 lahttomávssuid, de ii dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2019 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2019  | Jäsenmaksut vuodelle 2019

Mearriduvvon jahkečoakkimis Jyväskyläs 24.3.2018. | Päätetty vuosikokouksessa Jyväskylässä 24.3.2018.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui: | Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC ITELFIHH

Čále čujuhussátnin “Lahttomáksu 2019″. | Kirjoita viestiksi “Jäsenmaksu 2019″.

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, čále čujuhussátnái buohkaid namaid dahje almmut daid čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat useamman jäsenmaksun samalla kertaa, kirjoita viestiin kaikkien jäsenten nimet tai ilmoita ne sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.


Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma.

Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.

Jahkečoahkkin Tamperes | Vuosikokous Tampereella 23.3.2019

Jagi 2018 jahkečoahkkin dollojuvvui Jyväskyläs. | Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin Jyväskylässä.

Bárpmu stivra lea mearridan bovdet searvvi čoahkkái jahkečoahkkimii Tamperei lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15.00. Čoahkkin dollojuvvo Kulturviessu Laikku (Keskustori 4), čoahkkinlatnja Syrjäs. 

Bárbmun hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen koolle vuosikokoukseen Tampereelle lauantaina maaliskuun 23. päivä kello 15.00. Kokous pidetään Kulttuuritalo Laikussa (Keskustori 4), kokoustilassa Syrjä.

 

***

 

Čoahkkimii lea vejolašvuohta váldit oasi telefonoktavuođain dahje Skypein, muhto lahttu ferte almmuhit áššis stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal čoahkkima, maŋimustá gaskavahku 20.3.2019.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta. Amma leat máksán jagi 2019 lahttomávssu?

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä puhelimitse tai Skypellä, mutta jäsenen tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com ennen kokousta, viimeistään keskiviikkona 20.3.2019.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Olethan maksanut vuoden 2019 jäsenmaksun?

 

****

 

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii 2019 |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen 2019

Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkin 2019 | Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokous 2019

Áigi | Aika: Lávvardat | Lauantai 23.3.2018, dii | klo 15.00-18.00

Báiki | Paikka: Čoahkkinlatnja Syrjä, Kulturviessu Laikku, Keskustori 4, Tampere
Kokoustila Syrjä, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus
 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ovdanbuktojit jagi 2018 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Jagi 2018 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 7. Jagi 2019 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2020 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2020 jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Stivrra sáhkadoalli ja lahtuid válljen | Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Eará áššit | Muut asiat
 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen

 

Pyereest puáttim! Bures boahtin! Pue’tted tiõrvân! Tervetuloa!