Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

DIEĐÁHUS 24.3.2019: Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

Čoahkkimis ledje 12 lahtu Laikkus ja golbma Skype-oktavuođain. Govven: Máret Vuolab

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs čoahkkanii jahkečoahkkimii Kulturviessu Laikkui Tamperei lávvardaga 23.3.2019. Čoahkkimis ledje fárus 12 lahtu čoahkkinlanjas ja vel golbma lahtu Skype-oktavuođain. Eanas oassi oasseváldiin ledje Tampere guovllus, muhto maid Jyväskyläs ledje boahtán lahtut čoahkkimii.

Čoahkkima áššelisttus ledje dábálaš jahkečoahkkináššit. Jahkečoahkkimis dohkkehuvvui jagi 2018 doaibmamuitalus ja ruhtadoallu ja stivrii mieđihuvvui vásttufriddjavuohta. Vássán jahkái čáhke ollu iešguđetlágan doaimmat, ja jagi 2018 loahpas searvvis ledje badjel 100 lahtu.

Jyväskylä jahkečoahkkimis searvvi sáhkadoallin válljejuvvui ovttamielalaččat Biret Jon Niillas-Ándde Veikko Nea. Jyväskyläs ássi Nea Porsanger-Rintala lea okta searvvi vuođđudeaddjiin ja leamašan searvvi sáhkadoallin vuođđudančoahkkimis gitta njukčamánnui 2017, man maŋŋá son doaimmai guokte jagi stivrra várrelahttun. Mannan jagi sáhkadoalli Bikko-Hánno Hánssa Hilkka Maritta, Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskyläs joatká stivrras várresáhkadoallin. Stivrii válljejedje maid searvvi čálli Hánssa Ristena Antero Máreha, Maarit Vuolab Nokias ja várrelahttun searvvi ruhtadoalli Maarit Haltta Tamperes ja Virpi Kulmala Tamperes.

Ruhtadoalli Maarit Haltta, čálli Máret Vuolab, sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala ja várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen čoahkkima maŋŋá Laikkus. Stivrra várrelahttu Virpi Kulmala válddii oasi čoahkkimii Skype-oktavuođain. Govven Jan Saijets.

Doaibmaplánii čállojuvvui, ahte doaibmajagi erenoamáš temán lea sámegielaid máŋggabealatvuohta. Erenoamáš temáin Bárbmu váldá oasi ON:a riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid jahkái. Ulbmilin lea lasihit gielladiđolašvuođa nu searvvi lahtuid gaskkas go maid searvvi doaibmanguovllus. Jagi 2019 ulbmilin lea earret eará ordnet sámegielat giellariekkisdeaivvadeamiid dahje giellariššodoaimmaid ja ávžžuhit geavahit sámegielaid searvvi sierra deaivvadeamiin.

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii Bárbmui searvvi doaibmadoarjaga lassin prošeaktadoarjagiid kursadoibmii, bearašdoibmii ja Sugrifest-dáhpáhussii, mii lágiduvvo Tamperes golggotmánus. Duodjekurssat leat leamašan okta searvvi bivnnuheamos doaimmain mannan jagiid, man dihte maid dán jagi lea ulbmilin ordnet duodjeleairra muhtun vahkkoloahpa. Vejolašvuođaid mielde joatkit maid Duodji Café -doaimma. Ulbmilin lea ordnet bearašleairra Sámis muhtun dáhpáhusa oktavuođas, vai sámeguovllu olggobealde ássi sámit besset maiddái oassálastit sámekulturdáhpáhusaide, mii seammás nanne lahtuid identitehta. Jyväskylä gávpogis searvi fidnii doaibmadoarjaga máŋggakultuvrralaš doaimmaide.

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs deavdá čakčat 2019 čieža jagi. Bárbmu lea Suoma sámeservviid joavkkus ain hui nuorra searvi, muhto lea jo stáđásmahttán iežas saji Sis-Suoma sámiid deaivvadanbáikin. Jagi 2019 joatkit kártema makkár doaimmaid lahtut sávvet ja mo buoridit diđolašvuođa searvvis earenoamážit Sis-Suoma sámiid gaskkas.

Lassedieđut:
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs ry.barbmu.rs@gmail.com
Sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991
Várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Mainokset

Jahkečoahkkin Tamperes | Vuosikokous Tampereella 23.3.2019

Jagi 2018 jahkečoahkkin dollojuvvui Jyväskyläs. | Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin Jyväskylässä.

Bárpmu stivra lea mearridan bovdet searvvi čoahkkái jahkečoahkkimii Tamperei lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15.00. Čoahkkin dollojuvvo Kulturviessu Laikku (Keskustori 4), čoahkkinlatnja Syrjäs. 

Bárbmun hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen koolle vuosikokoukseen Tampereelle lauantaina maaliskuun 23. päivä kello 15.00. Kokous pidetään Kulttuuritalo Laikussa (Keskustori 4), kokoustilassa Syrjä.

 

***

 

Čoahkkimii lea vejolašvuohta váldit oasi telefonoktavuođain dahje Skypein, muhto lahttu ferte almmuhit áššis stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal čoahkkima, maŋimustá gaskavahku 20.3.2019.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta. Amma leat máksán jagi 2019 lahttomávssu?

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä puhelimitse tai Skypellä, mutta jäsenen tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com ennen kokousta, viimeistään keskiviikkona 20.3.2019.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Olethan maksanut vuoden 2019 jäsenmaksun?

 

****

 

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii 2019 |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen 2019

Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkin 2019 | Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokous 2019

Áigi | Aika: Lávvardat | Lauantai 23.3.2018, dii | klo 15.00-18.00

Báiki | Paikka: Čoahkkinlatnja Syrjä, Kulturviessu Laikku, Keskustori 4, Tampere
Kokoustila Syrjä, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus
 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ovdanbuktojit jagi 2018 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Jagi 2018 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 7. Jagi 2019 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2020 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2020 jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Stivrra sáhkadoalli ja lahtuid válljen | Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Eará áššit | Muut asiat
 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen

 

Pyereest puáttim! Bures boahtin! Pue’tted tiõrvân! Tervetuloa!

Dieđut jahkečoahkkimis | Tietoja vuosikokouksesta

(suomeksi kuvan alla)

Bárpmu jahkečoahkkin dollojuvvo Tamperes lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15-18 Kulturviessu Laikku čoahkkinlatnja Syrjäs. Bovdehus ja čoahkkima áššelistu sáddejuvvo lahtuide maŋŋelaš.

Searvvi njuolggadusaid mielde, jus searvvi lahttu hálida muhtun ášši gieđahallamii searvvi jahkečoahkkimii, galgá son almmuhit das čálalaččat stivrii nu árrat, ahte dan sáhttá máinnašit čoahkkinbovdehusas. Almmut ášši stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal bearjadaga 1.3.

Leago Jyväskylä guovllus beroštupmi vuolgit oktasašsáhttuin Tamperei jahkečoahkkimii? Almmut ovdal bearjadaga 1.3. stvrii ry.barbmu.rs@gmail.com, jus dus lea beroštupmi oktasašsáhttui.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.

Bárbmun vuosikokous pidetään Tampereella lauantaina 23. maaliskuuta klo 15-18 Kulttuuritalo Laikun kokoushuone Syrjässä. Kutsu ja kokouksen esityslista lähetetään jäsenille myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ilmoita asia hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä.

Onko Jyväskylän seudulla kiinnostuneita lähtemään kimppakyydillä vuosikokoukseen Tampereelle? Ilmoita hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä, jos olet kiinostunut kimppakyydistä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.